Shokhian

... eg jo sa-dinan i silew jo, no diket ipa-sas joy mapteng nga ogadiyo, say asen ni totoo. Jet say ishayaw sha si Apo Shiyos ja Amejo ja wared dangit. - Matthew 5:16

Kalajo, khagait!               

I-click shiyay say mebasa tan medownload sota Inibaloi Bible.

Sajay ket site jen pengamtaan an pengsasan ira ni resources maypangkhep ni Kaibadoyan. Wared jay iray Ibadoy jen is-istorya, literacy materials, kankansiyon, videos, pictures, tan eshom pay jen literary outputs